Medycyna Wiedza

Alkohol, a niewydolność serca

Poziomy spożycia alkoholu uznawane obecnie przez niektóre kraje za bezpieczne są powiązane z rozwojem niewydolności serca – wynika z badań przedstawionych na Heart Failure 2022, kongresie naukowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Badanie to dodaje do zbioru dowodów, że potrzebne jest bardziej ostrożne podejście do konsumpcji alkoholu. Aby zminimalizować ryzyko, że alkohol może zaszkodzić sercu, jeśli nie pijesz, nie zaczynaj. Jeśli pijesz, ogranicz swoje tygodniowe spożycie do mniej niż jednej butelki wina lub mniej niż trzech i pół puszki 500 ml 4,5% piwa.”

Dr Bethany Wong, autorka badania, Szpital Uniwersytecki St. Vincent’s, Dublin, Irlandia

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Unia Europejska jest najciężej pijącym regionem na świecie. Chociaż dobrze wiadomo, że długotrwałe spożywanie dużych ilości alkoholu może powodować rodzaj niewydolności serca zwany kardiomiopatią alkoholową, dowody pochodzące z populacji azjatyckich sugerują, że mniejsze ilości mogą być również szkodliwe. „Ponieważ istnieją genetyczne i środowiskowe różnice między populacjami azjatyckimi i europejskimi, w tym badaniu badano, czy istnieje podobna zależność między alkoholem a zmianami w sercu u Europejczyków zagrożonych niewydolnością serca lub z niewydolnością przed sercem” – powiedział dr Wong. „Podstawą leczenia tej grupy jest zarządzanie czynnikami ryzyka, takimi jak alkohol, więc wiedza na temat bezpiecznych poziomów jest kluczowa”.

Była to analiza wtórna badania STOP-HF. Do badania włączono 744 dorosłych w wieku powyżej 40 lat albo zagrożonych rozwojem niewydolności serca ze względu na czynniki ryzyka (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, otyłość), albo ze stanem przed niewydolnością serca (czynniki ryzyka i nieprawidłowości w sercu, ale bez objawów). Średnia wieku wynosiła 66,5 roku, a 53% stanowiły kobiety. Z badania wykluczono byłych pijących oraz pacjentów z niewydolnością serca z objawami (np. duszność, zmęczenie, zmniejszona zdolność do wysiłku, obrzęk kostek). Funkcję serca mierzono za pomocą echokardiografii na poziomie wyjściowym i w okresie follow-up.

W badaniu zastosowano irlandzką definicję jednego standardowego drinka (tj. jednej jednostki), który wynosi 10 gramów alkoholu. Uczestnicy zostali sklasyfikowani według ich tygodniowego spożycia alkoholu: 1) brak; 2) niskie (mniej niż siedem jednostek; do jednej butelki 750 ml 12,5% wina lub trzech i pół puszki 500 ml 4,5% piwa); 3) umiarkowane (7-14 jednostek; do dwóch butelek 12,5% wina lub siedmiu puszek 500 ml 4,5% piwa); 4) wysokie (powyżej 14 jednostek; więcej niż dwie butelki 12,5% wina lub siedem puszek 500 ml 4,5% piwa).

Ultraprecyzyjne technologie terapii genowej mogłyby edytować lub wyciszać wadliwe geny powodujące śmiertelne choroby serca

Geny leżące u podstaw palenia papierosów powiązane z odczuwaniem bólu i reakcją na jedzenie

Testy genetyczne w niewielkim stopniu pozwalają na dokładną identyfikację ryzyka sercowo-naczyniowego w porównaniu z prostą oceną stanu zdrowia

Naukowcy przeanalizowali związek między używaniem alkoholu a zdrowiem serca w ciągu mediany 5,4 lat. Wyniki zostały przedstawione oddzielnie dla grupy zagrożonej i grupy przed niewydolnością serca. W grupie ryzyka pogorszenie stanu zdrowia serca zdefiniowano jako progresję do stanu przed niewydolnością serca lub do objawowej niewydolności serca. W grupie przed niewydolnością serca pogorszenie stanu zdrowia serca zdefiniowano jako pogorszenie funkcji ściskania lub relaksacji serca lub progresję do objawowej niewydolności serca. Analizy zostały dostosowane do czynników, które mogą wpływać na strukturę serca, w tym wiek, płeć, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i choroby naczyniowe.

Łącznie 201 (27%) pacjentów zgłosiło brak spożywania alkoholu, podczas gdy 356 (48%) było osobami o niskim spożyciu, a 187 (25%) miało umiarkowane lub wysokie spożycie. W porównaniu z grupą o niskim spożyciu, osoby o umiarkowanym lub wysokim spożyciu były młodsze, częściej były mężczyznami i miały wyższy wskaźnik masy ciała.

W grupie przed niewydolnością serca, w porównaniu z brakiem używania alkoholu, umiarkowane lub wysokie spożycie było związane z 4,5-krotnie zwiększonym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia serca. Związek ten obserwowano również, gdy umiarkowane i wysokie poziomy analizowano oddzielnie. W grupie ryzyka nie stwierdzono związku pomiędzy umiarkowanym lub wysokim spożyciem alkoholu z progresją do stanu przed niewydolnością serca lub do objawowej niewydolności serca. Nie stwierdzono ochronnych związków dla niskiego spożycia alkoholu.

Dr Wong powiedział: „Nasze badanie sugeruje, że picie więcej niż 70 g alkoholu tygodniowo jest związane z pogorszeniem niewydolności przedsercowej lub progresją do objawowej niewydolności serca u Europejczyków. Nie zaobserwowaliśmy żadnych korzyści z niskiego spożycia alkoholu. Nasze wyniki wskazują, że kraje powinny opowiadać się za niższymi granicami bezpiecznego spożycia alkoholu u pacjentów z niewydolnością przedsercową. Na przykład w Irlandii osobom zagrożonym niewydolnością serca lub z niewydolnością przedsercową zaleca się ograniczenie tygodniowego spożycia alkoholu do 11 jednostek dla kobiet i 17 jednostek dla mężczyzn. Ta granica dla mężczyzn jest ponad dwukrotnie wyższa niż ta, którą uznaliśmy za bezpieczną. Potrzebne są dalsze badania w populacjach kaukaskich, aby ujednolicić wyniki i zmniejszyć mieszane komunikaty, które obecnie otrzymują klinicyści, pacjenci i społeczeństwo.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *